algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Elke verkoop en elke offerte gebeurt aan de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn geacht gekend en
aanvaard te zijn door de koper ook indien tegenstrijdig met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.
2. Onze offertes zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende dertig (30) dagen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de
offerte zelf.
3. Bestellingen zijn slechts definitief aangenomen na een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding, ondertekend door een
gevolmachtigde.
4. Onze leveringstermijnen zijn nooit bindend. Ze worden versterkt als aanduiding. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen
wijzen we elke schade of schadevergoeding die uit het niet naleven ervan kan ontstaan, af. Elk geval van overmacht zoals
burger- of buitenlandse oorlogen, stakingen, lock-out, onlusten, epidemieën, transportonderbrekingen, schaarste van
goederen of materiaal, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, dan wel elke oorzaak die gehele of
gedeeltelijke werkloosheid van leveranciers teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde
gevallen, geven ons het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren zonder
dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding..
5. De aanvaarding van onze koopwaren gebeurt rechtens bij vertrek uit onze magazijnen of de magazijnen van onze
leveranciers. Elk goed dat defect of niet conform is aan de bestelling zal vervangen worden. Onze verantwoordelijkheid
beperkt zich uitsluitend tot eenvoudige omruiling, zonder andere vergoeding van welke aard ook. We aanvaarden geen
enkele klacht voor koopwaren die reeds een bewerking ondergaan hebben. Alle klachten over niet conforme leveringen
dienen per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen te worden ingediend, zoniet gelden de
goederen sowieso als definitief aanvaard en kan ÖkoFEN Belgium bv niet meer aangesproken worden voor deze gebreken.
6. Behoudens bepalingen van dwingend recht of van openbare orde of bij een bewezen opzettelijke en bedrieglijke fout kan
ÖkoFEN Belgium bv enkel aansprakelijk worden gesteld voor de directe schade (exclusief indirecte of gevolgschade) die
voortvloeit uit onze verbintenissen en dit maximaal ten belope van het bedrag van de bestelde, verkochte of geleverde
goederen. Wij zullen eveneens tot vervanging van het toestel overgaan in geval van een verborgen gebrek aan het toestel
dit voor zover het verborgen gebrek gegrond is en wordt gemeld uiterlijk binnen de 6 maanden na de levering en op
voorwaarde dat de koopwaar niet bewerkt of veranderd werd.. Klachten inzake verborgen gebreken ontvangen buiten
voornoemde termijn van 6 maanden zijn laattijdig en geven geen aanleiding tot vervanging van het toestel, dan wel enige
andere vorm van schadevergoeding. Een eventuele vordering dient in elk geval ingesteld te worden binnen een korte
termijn overeenkomstig art. 1648 (Oud) BW, die hier contractueel wordt bepaald op 3 maanden na het ontdekken van het
verborgen gebrek, op straffe van verval. In elk geval verstrekken wij nooit meer garantie dan de garantie verstrekt door onze
leverancier.
7. Zelfs indien franco verkocht of geleverd, gebeurt de verzending van de goederen op risico van de bestemmeling. In geen
geval zijn we verantwoordelijk voor schade of tekorten bij aankomst vastgesteld. Alvorens de vervoerder te ontlasten dient
de bestemmeling elk gebrek te laten vaststellen.
8. De klant aanvaardt de levering van de goederen op camion voor de werf of voor de woonplaats. Het lossen is op risico
van de klant. Tenzij anders vermeld, geschieden alle leveringen “af magazijn”.
9. We behouden ons het recht voor de goederen te factureren volgens de gedane leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk
zijn.
10. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen netto, op de rekening zoals
aangegeven op de factuur. De geleverde goederen blijven de volledige eigendom van PEL Energie bv Nederland tot volledige
betaling. Indien de facturen niet binnen de 15 kalenderdagen, na de verzending ervan, schriftelijk geprotesteerd worden,
houdt dit een onherroepelijke aanvaarding in van de factuur.
11. Zo de factuur niet betaald is op de vervaldag, zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk van rechtswege en
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar, welk gemak ook van betaling voorafgaandelijk werd toegestaan. Bij
niet betaalde schuldvorderingen kunnen we een contante betaling eisen voor de verzending van elke nieuwe levering welke
condities ook voorafgaand werden bedongen.
12. In geval van niet-betaling van een gedeeltelijke levering hebben we het recht het saldo van de bestelling te annuleren.
13. Bij elke vertraging van betaling wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de wettelijke
verwijlintrest aangerekend en dit vanaf de vervaldag met een minimum bedrag van 50 € en dit als schadevergoeding.
14. In geval van betwistingen is alleen de rechtbank van Noord-Holland bevoegd.
15. Met koop op afstand wordt bedoeld dat je het product niet eerst kan zien voor je het koopt. Bijvoorbeeld als je koopt via
internet, telefonisch of via een bestelbon. Omdat je het product van te voren niet goed kunt beoordelen heb je bij koop op
afstand een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd. Binnen de termijn
kun je laten weten dat je het product wilt retourneren en je krijgt dan binnen 14 dagen je geld terug, exclusief de
bezorgkosten.

Bij Pel Energie denken we graag met u mee. We plannen eerst een afspraak in om uw specifieke situatie te bekijken. Zo kunnen we u een passend voorstel doen voor een pelletketel die aan uw behoeften voldoet. We streven ernaar om onze klanten de best mogelijke oplossingen te bieden voor hun verwarmingsbehoeften.

PEL Energie levert niet alleen de pelletketel en installeert deze, maar biedt ook jaarlijks onderhoud. U kunt dus altijd rekenen op een continue hoogwaardige service en één centraal aanspreekpunt. We vinden het belangrijk om onze klanten een zorgeloze ervaring te bieden en streven ernaar om eventuele problemen snel op te lossen.